Přídavek na dítě? Od července je vyšší. Kolik dostanou po novém rodiny s dětmi?

V červnu dostaly rodiny s dětmi vyplacené jednorázové přídavky na děti. Nyní se zvýšil přídavek na dítě i příplatek k němu.

· V červnu byly rodinám s dětmi vyplaceny jednorázové zvýšené přídavky na děti v celkové částce 100 eur na dítě.

Od 1. července přichází resort práce se systematickou trvalou pomocí a zvyšuje:

přídavek na dítě z částky 25,88 na částku 30 eur

příplatek k přídavku na dítě z částky 12,14 na částku 30 eur.

Přídavek na dítě
Je státní sociální dávka, kterou stát přispívá oprávněné osobě na výchovu a výživu nezaopatřeného dítěte a na částečnou úhradu školních potřeb za účelem podpory plnění školních povinností nezaopatřeného dítěte.

Vyplácí se měsíčně, nejdéle do dovršení 25 let věku dítěte, pokud splňuje podmínku nezaopatřenosti.

Za nezaopatřené dítě se pro účely přídavku na dítě považuje dítě, které

se soustavně připravuje na povolání denní formou studia na střední nebo vysoké škole,
se nemůže soustavně připravovat na povolání studiem nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
je osvobozeno od povinnosti dojíždět do školy,
se vzdělává v základní škole pro žáky se zdravotním znevýhodněním, nebo
je podle posudku o dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu dítěte neschopné se soustavně připravovat na povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost, avšak nejdéle do dosažení zletilosti takového dítěte.
Za vyživované dítě pro účely přídavku na dítě se nepovažuje dítě,

kterému vznikl nárok na invalidní důchod, nebo
které již získalo vysokoškolské vzdělání druhého stupně.
Výše přídavku na dítě je 30,00 eura.

Tato částka se zvýší o 106,33 eura za kalendářní měsíc, ve kterém nezaopatřené dítě poprvé nastoupilo do prvního ročníku základní školy.

Více na: Přídavek na dítě

Příplatek k přídavku na dítě
Příplatek k přídavku na dítě je státní sociální dávka, kterou stát připlácí oprávněné osobě k přídavku na dítě na výchovu a výživu vyživovaného dítěte, na které nelze uplatnit daňový bonus podle zvláštního předpisu.

Příplatek k přídavku na dítě se vyplácí měsíčně společně s přídavkem na dítě. Oprávněná osoba

Happy family: mother, father, children son and daughter on nature on sunset

Oprávněná osoba k uplatnění nároku na příplatek k přídavku je:

rodič vyživovaného dítěte nebo

osoba, které je nezaopatřené dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě pravomocného rozhodnutí soudu.

Je-li více oprávněných osob a splňují podmínky stanovené tímto zákonem, příplatek k přídavku na totéž dítě náleží oprávněné osobě, které náleží přídavek na dítě.

Výše příplatku k přídavku na dítě je 30,00 eura.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram