Žádost? K přiznání penze krok za krokem

Co všechno si musíte nachystat, aby cesta k penzi pro vás byla bezproblémová? Připravte se na množství dokladů, které si musíte připravit.

v dostatečném předstihu byste si měli zkontrolovat, zda Sociální pojišťovna eviduje všechny vaše doby zaměstnání a hrubé výdělky (zpravidla od roku 1984). K tomuto účelu slouží Informace o stavu individuálního účtu pojištěnce do 31. prosince 2003, která byla zaslána každému pojištěnci, ale i Informace o změnách stavu individuálního účtu pojištěnce od 1. ledna 2004, o jejíž vyhotovení má možnost pojištěnec Sociální pojišťovnu požádat. Případně v pobočce Sociální pojišťovny může požádat o vystavení grid karty, jejímž prostřednictvím se přes její internetovou stránku dostane k údajům o svém důchodovém pojištění od 1. ledna 2004
o sepsání žádosti je třeba požádat pobočku Sociální pojišťovny příslušnou podle místa vašeho trvalého pobytu. Pokud ze zdravotních důvodů nejste schopni podat žádost v příslušné pobočce, může ji sepsat pobočka v místě vašeho přechodného pobytu. Vhodné je dohodnout si předem termín sepsání žádosti, ale lze ji sepsat nejdříve dnem dovršení důchodového věku, kdy by již měly být prokázány všechny rozhodující skutečnosti
penzista, zahradník, květinářství, pracující penzisté

k žádosti budete potřebovat platný občanský průkaz nebo cestovní pas; doklady o ukončení vzdělání (výučný list, maturitní vysvědčení, diplom nebo potvrzení školy odkdy – dokdy studium trvalo); lidé zpravidla narození od roku 1963 potvrzení o ukončení povinné školní docházky; vojenskou knížku nebo potvrzení o trvání výkonu vojenské služby; rodné listy dětí; potvrzení o vedení v evidenci nezaměstnaných občanů, pokud jde o období před 1. 1. 2001, a o pobírání podpory v nezaměstnanosti, pokud jde o období po 31. 12. 2000; vlastníte-li doklady prokazující dobu zaměstnání a výši hrubých výdělků, které nejsou uvedeny v Informaci o stavu individuálního účtu pojištěnce do 31. prosince 2003, tak i ty a další doklady podle toho, o prokázání kterých skutečností jde
v dohodnutý den a hodinu se dostavte do příslušné pobočky a předložte požadované doklady. Žádost o důchod na základě hodnověrných dokladů a prohlášení pojištěnce sepisuje pracovnice pobočky Sociální pojišťovny. Svým podpisem potvrdíte správnost všech údajů v žádosti. V případě nejasností vám zaměstnankyně pobočky v rámci poradenské a konzultační činnosti odpoví na otázky týkající se starobního důchodu

Polish tax return dokuments on a white background

sepsáním žádosti začíná řízení o přiznání penze a délka řízení závisí na zcela a přesně zjištěném skutečném stavu věci. Důležitá je i spolupráce žadatele a zaměstnance pobočky. Máte-li všechna svá tvrzení uvedená v žádosti podložená hodnověrnými doklady, výrazně přispějete ke zkrácení řízení o přiznání penze. Pokud vám některé doklady chybí a není ve vašich silách je prokázat, zajistí je Sociální pojišťovna ve vlastní režii, což však může řízení prodloužit. O postupu při zjišťování chybějících dokladů vás budou průběžně písemně informovat

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram